Ihmisoikeudet koulussa

Ihmisoikeudet on sisäänrakennettu vuonna 2014 uudistetun perusopetussuunnitelman kaikkiin osa-alueisiin. Ihmisoikeusperustaisen koulun työskentely pohjautuu ihmisarvon kunnioittamiseen ja yhdenvertaisuuteen sekä tasa-arvon, syrjimättömyyden ja osallisuuden periaatteille. Tavoitteena on, että ihmisoikeuksia opetetaan, kunnioitetaan, suojellaan, edistetään ja toteutetaan käytännössä kaikessa työskentelyssä.

Ihmisoikeuskulttuurin edistäminen niin koulussa kuin yhteiskunnassakin alkaa luottamuksen rakentamisesta ja kaikkien oikeuksia kunnioittavan ilmapiirin luomisesta.

Ihmisoikeuskasvatuksessa kannattaa hyödyntää erityisesti osallistuvan oppimisen keinoja, jotka korostavat itsenäistä tiedon etsintää sekä analyyttistä ja kriittistä ajattelua. Tavoitteena on, että oppilaat pystyisivät itse pohtimaan ja ymmärtämään, mitä sopimuksien sisältö ja ihmisoikeudet yleisesti ottaen tarkoittavat heidän oman elämänsä kannalta.

Ihmisoikeudet elämäntavaksi

Käsitys omista oikeuksista ja vastuuntunto muiden oikeuksien toteutumisesta kehittyvät arjessa erilaisten kokemuksien kautta. Paras tapa välittää lapselle ihmisoikeusajattelua on toimia itse esimerkkinä: lapsi oppii mallista.

Työn ytimessä ovat siten kasvattajalle itselleen kirkastuneet käsitykset tasa-arvosta, yhdenvertaisuudesta ja syrjimättömyydestä.

YK:n julistus ihmisoikeuskasvatuksesta

Kaikilla YK:n jäsenvaltioilla on velvollisuus järjestää ihmisoikeuskasvatusta. Jäsenvaltiot hyväksyivät vuonna 2012 ihmisoikeuskasvatusta ja -koulutusta koskevan julistuksen. Ihmisoikeuskasvatusta on kaikki sellainen koulutus, kasvatus ja tiedotus, joka tähtää

ihmisoikeuksien ja perusvapauksien maailmanlaajuiseen kunnioitukseen. Julistuksen mukaan ihmisoikeuskasvatus ja -koulutus pitää sisällään:

  • Tietoa ja ymmärrystä ihmisoikeusnormeista ja -periaatteista sekä niiden perustana olevista arvoista ja suojelemiseen tarkoitetuista mekanismeista. Ihmisoikeusnormeja ovat kansainväliset ihmisoikeussopimukset, Suomen perustuslaki ja kansallinen lainsäädäntö. Ihmisoikeusarvoja ovat tasa-arvo, yhdenvertaisuus, osallisuus, läpinäkyvyys ja inkluusio.
  • Oppimisen ja opettamisen kasvattajien, kouluttajien ja oppijoiden oikeuksia kunnioittavalla tavalla. Ihmisoikeuksien on toteuduttava myös kasvatus- ja koulutustyössä itsessään, niin toimintaympäristössä kuin toiminnan periaatteissakin.
  • Ihmisten voimaannuttamisen niin, että he voivat nauttia omista oikeuksistaan ja käyttää niitä sekä kunnioittaa ja puolustaa muiden oikeuksia.