Perus- ja ihmisoikeuksien turvaaminen

 

Perusoikeudet

Ihmisoikeuksien lähin vastine kansallisessa oikeudessa ovat perusoikeudet. Sanalla tarkoitetaan valtion perustuslaissa kaikille ihmisille tai kaikille kyseisen valtion kansalaisille turvattuja oikeuksia. Useimmiten perustuslaissa suojataan samoja tai samantyyppisiä oikeuksia kuin kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa.

Suomessa ei ole valtiosääntötuomioistuinta, eivätkä muutkaan tuomioistuimet tutki eduskunnan säätämien lakien perustuslainmukaisuutta. Silti myös perustuslain perusoikeussäännöksiin voi vedota tuomioistuimessa tai viranomaisen käsittelyssä, ja niitä voidaan soveltaa muun lainsäädännön tulkinnassa ja rinnalla.

Eduskunnan oikeusasiamies, valtioneuvoston oikeuskansleri ja muut laillisuuden valvojat huolehtivat toiminnassaan myös perusoikeuksien toteutumisesta.

 

Kansainväliset ihmisoikeudet

Yksilö voi Suomessa vedota kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin asioidessaan esimerkiksi poliisin, kouluviranomaisen tai tuomioistuimen kanssa. Viranomaisilla on velvollisuus tuntea ihmisoikeussopimusten sisältö ja tarvittaessa soveltaa niitä. Maamme ylimmät tuomioistuimet, korkein oikeus ja korkein hallinto-oikeus, ovat jo useissa kymmenissä ratkaisuissaan viitanneet kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin.

Korkein hallinto-oikeus on viitannut kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin monissa ulkomaalaisen karkottamista koskevissa ratkaisuissa. Osa tapauksista on ollut sellaisia, joissa henkilön oikeutta jäädä Suomeen on arvioitu perhe-elämän suojan kannalta ulkomaalaislaissa säädetyn karkotusperusteen olemassaolosta huolimatta.

Tällöin korkein hallinto-oikeus on punninnut vastakkain yhtäältä karkotusperustetta – esimerkiksi karkotuspäätöksen taustalla olleen rikoksen vakavuutta – ja toisaalta sitä vahinkoa, joka ulkomaalaiselle ja hänen perheelleen aiheutuisi yhden perheenjäsenen erottamisesta muista.

Osa korkeimmassa hallinto-oikeudessa käsitellyistä karkotustapauksista taas on ollut sellaisia, joissa karkotettava on vedonnut pakolaisuuteen tai muuhun suojelun tarpeeseen, esimerkiksi kotimaassaan odotettavissa olevaan epäinhimilliseen kohteluun.

Perustuu tekstiin Scheinin: Yhteiset ihmisoikeutemme.

Ihmisoikeudet.net on Amnestyn Suomen osaston, Ihmisoikeusliiton, Suomen YK-liiton ja Maailma.netin yhteistyöhanke.
Yhteistyökumppaneina lisäksi useita suomalaisia kansalaisjärjestöjä ja opettajatyöryhmiä.
Hanketta ovat rahoittaneet opetusministeriö, opetushallitus ja ulkoasiainministeriö