Oikeus solmia avioliitto ja perustaa perhe

 

16. artikla:

1. Täysi-ikäisillä miehillä ja naisilla on oikeus solmia avioliitto ja perustaa perhe ilman minkäänlaisia rodusta, kansalaisuudesta tai uskonnosta johtuvia rajoituksia. Heillä on yhtäläiset oikeudet avioliittoon, avioliiton aikana ja sen purkamisen jälkeen.

2. Avioliiton solmiminen tapahtukoon vain tulevien aviopuolisoiden vapaasta ja täydestä suostumuksesta.

3. Perhe on yhteiskunnan luonnollinen ja perustava ydinosa ja sillä on oikeus yhteiskunnan ja valtion suojaan.

Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus

 

Kenelllä on oikeus solmia avioliitto ja perustaa perhe?

Asenteet avioliittoa kohtaan vaihtelevat ja perhelait perustuvat usein uskonnollisiin, kulttuurisiin tai yhteiskunnallisiin malleihin. Perheen käsite vaihtelee laajalti länsimaisesta ydinperheestä, uus- tai yksinhuoltajaperheestä monissa maailman osissa vallitsevaan laajennettuun perheeseen. Perhe muodostaa kuitenkin missä tahansa yhteiskunnassa perusyksikön, ja valtioilla on velvollisuus suojella sitä.

Avioliiton tulee tapahtua vain molempien osapuolten vapaasta ja täydestä suostumuksesta. Siihen liittyvät säännöt on määritelty YK:n suostumusta avioliittoon, vähimmäisavioikää ja avioliittojen kirjaamista koskevassa yleissopimuksessa (1962) sekä samaa asiaa koskevassa YK:n yleiskokouksen vuonna 1965 hyväksymässä suosituksessa. Ks.http://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1964/19640050

Suomessa laki takaa aviopuolisoille tasavertaisen oikeudellinen aseman. Voimassaoleva avioliittolaki on vuodelta 1929 ja siihen on myöhemmin tehty useita muutoksia, joista huomattavimmat vuonna 1987.

Homoseksuaalisten parien on toistaiseksi katsottu jäävän yksityiselämän suojaan kuuluvan perhe-elämän suojan ulkopuolelle. Myöskään oikeudesta avioliittoon ei ole katsottu seuraavan ehdotonta velvollisuutta taata homo- ja lesbopareille oikeutta rekisteröidä parisuhteensa. Suomessa samaa sukupuolta olevat ovat voineet rekisteröidä suhteensa vuodesta 2002 lähtien. Vuonna 2009 voimaan astunut lakimuutos mahdollistaa perheen sisäisen adoption samaa sukupuolta oleville rekisteröidyssä parisuhteessa eläville. Rekisteröidyt puolisot eivät voi hakeutua perheen ulkoiseen adoptioprosessiin yhdessä. Homoseksuaalinen suuntautuminen tai rekisteröidyssä parisuhteessa eläminen ei Suomen lain mukaan ole este yksin adoptoimiselle.

Myös (kehitys)vammaisten henkilöiden oikeutta perheenperustamiseen on eri aikoina rajoitettu erilaisin keinoin.

Perustuu tekstiin Levin: Ihmisoikeudet - Kysymyksiä ja vastauksia.

Lue lisää sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen  henkilöiden oikeuksista osiosta Suomessa -> Seksuaaliset  vähemmistöt

Aiheesta lisää:

2 - Oikeus solmia aviolitto ja perustaa perhe ihmisoikeussopimuksissa
3 - Ihmisoikeustuomioistuinten päätöksiä
4 - Pohdi ja keskustele!

 


1 2 3 4   seuraava >

Ihmisoikeudet.net on Amnestyn Suomen osaston, Ihmisoikeusliiton, Suomen YK-liiton ja Maailma.netin yhteistyöhanke.
Yhteistyökumppaneina lisäksi useita suomalaisia kansalaisjärjestöjä ja opettajatyöryhmiä.
Hanketta ovat rahoittaneet opetusministeriö, opetushallitus ja ulkoasiainministeriö