Oikeus omaisuuteen

 

17. artikla:

1. Jokaisella on oikeus omistaa omaisuutta yksin tai yhdessä toisten kanssa.

2. Keltään älköön mielivaltaisesti riistettäkö hänen omaisuuttaan.

Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus

 

Mitä oikeus omaisuuteen tarkoittaa?

Ihmisoikeusajattelun alussa omaisuutta pidettiin yhtä tärkeänä oikeutena kuin vapautta, turvallisuutta ja sorron vastustamista. Poliittisten erimielisyyksien vuoksi se on kuitenkin ainoa ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julistuksessa mainittu oikeus, jota ei ole sisällytetty YK:n yleissopimuksiin.

Ihmisoikeusajattelu alkoi kehittyä 1700-luvulla valistuksen myötä. Valistusajalla syntyi liberalistinen ajattelutapa, jossa keskeisenä pidettiin yksilönvapautta ja syntyperästä riippumatonta arvojärjestystä. Omistusoikeus sisältyy yhtenä tekijänä tähän alkuperäiseen liberalistiseen ihmisoikeusajatteluun.

Sosiaaliliberalistinen näkökulma korostaa lisäksi valtion velvollisuutta taata mahdollisuuksien tasa-arvo huolehtimalla peruspalveluista. Tällöinkin valtion puuttuminen omistamisen oikeuteen on hyvin rajallista: vain tiettyjen peruspalvelujen toteutuminen kaikille taataan.

Suomessa omaisuuden suojaa on perinteisesti painotettu enemmän kuin yleismaailmallisessa tai eurooppalaisessa ihmisoikeusajattelussa. Ennen vuoden 1995 perusoikeusuudistusta Suomen perustuslain perusoikeusjärjestelmää arvosteltiinkin siitä, että yhdellä sinänsä tärkeällä perusoikeudella, omistusoikeudella, oli liian hallitseva asema.

Perustuu teksteihin Scheinin: Yhteiset ihmisoikeutemme ja Levin: Ihmisoikeudet. Kysymyksiä ja vastauksia

Aiheesta lisää:

2 - Oikeus omaisuuteen ihmisoikeussopimuksissa
3 - Ihmisoikeustuomioistuinten päätöksiä
4 - Pohdi ja keskustele!


1 2 3 4   seuraava >

Ihmisoikeudet.net on Amnestyn Suomen osaston, Ihmisoikeusliiton, Suomen YK-liiton ja Maailma.netin yhteistyöhanke.
Yhteistyökumppaneina lisäksi useita suomalaisia kansalaisjärjestöjä ja opettajatyöryhmiä.
Hanketta ovat rahoittaneet opetusministeriö, opetushallitus ja ulkoasiainministeriö