Oikeuksista seuraa velvollisuuksia

 

29. artikla

(1) Jokaisella ihmisellä on velvollisuuksia yhteiskuntaa kohtaan, koska vain sen puitteissa hänen yksilöllisen olemuksensa vapaa ja täysi kehitys on mahdollinen.

(2) Käyttäessään oikeuksiaan ja nauttiessaan vapauksiaan kukaan ei ole muiden kuin sellaisten lailla säädettyjen rajoitusten alainen, joiden yksinomaisena tarkoituksena on turvata toisten oikeuksien ja vapauksien tunnustaminen ja kunnioittaminen sekä moraalin, julkisen järjestyksen ja yleisen hyvinvoinnin oikeutetut vaatimukset kansanvaltaisessa yhteiskunnassa.

(3) Näitä oikeuksia ja vapauksia ei missään tapauksessa saa käyttää vastoin Yhdistyneiden Kansakuntien päämääriä ja periaatteita.

Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus

 

Velvollisuudet auttavat oikeuksia toteutumaan

Valtion velvollisuus kunnioittaa ihmisoikeuksia riittää useimmiten kansalais- ja poliittisten oikeuksien toteutumiseen. Kansalais- ja poliittiset oikeudet ovat niin sanottuja negatiivisia oikeuksia: ne tarkoittavat oikeutta olla vapaa jostakin, esimerkiksi ihonväriin perustuvasta syrjinnästä. Valtion ei siis normaalitilanteessa tarvitse ryhtyä toimenpiteisiin oikeuksien toteutumiseksi vaan ainoastaan pidättäytyä toimimasta niiden vastaisesti.

Jos kaikki eivät kunnioita ihmisoikeuksia, valtiolla on velvollisuus varmistaa se, että oikeuksien rikkomukset tutkitaan ja että niistä rangaistaan. Valtiolla on siis velvollisuus turvata oikeudet.

Oikeuksien täyttämisellä taas tarkoitetaan sen kaltaisten olosuhteiden luomista, joissa oikeudet voivat toteutua. Ihmisoikeuksille suotuisissa olosuhteissa valtio huolehtii esimerkiksi siitä, että sillä on toimiva oikeuslaitos. Siinä missä useimmat kansalais- ja poliittiset oikeudet toteutuvat, kun valtio pidättäytyy puuttumasta kansalaistensa yksityiselämään ja vapauksiin, taloudelliset, sosiaaliset ja sivistykselliset oikeudet edellyttävät oikeuksien täyttämistä. Jotta meidän oikeutemme esimerkiksi ruokaan, asuntoon tai koulutukseen voisivat toteutua, valtion on toimittava aktiivisesti tavalla, joka edistää oikeuksien toteutumista. Ne ovat siis positiivisia oikeuksia, oikeuksia saada jotakin, joka ei ilman valtion toimia välttämättä toteutuisi.

Erityisen tärkeää oikeuksien täyttäminen on ns. kolmannen polven ihmisoikeuksien eli solidaarisuusoikeuksien kannalta. Ne asettavat velvollisuuksia kansainväliselle yhteisölle silloin, kun valtio ei itse kykene huolehtimaan oikeuksien täyttymisestä esimerkiksi köyhyyden takia.

 

Oikeus–velvollisuus-ajattelun eri asteet:

Oikeuksien kunnioittaminen

Oikeuksien turvaaminen

Oikeuksien täyttäminen

Oikeus sisältää kääntöpuolena velvollisuuden ajatuksen: jotta meillä voisi olla oikeus johonkin, on muilla velvollisuus vähintäänkin kunnioittaa kyseistä oikeutta. Kunnioittamisen lisäksi velvollisuuteen liittyy oikeuksien turvaaminen ja niiden täyttäminen.

Perustuu tekstiin Anttila: Ihmisoikeusnäkökulmia kehitysyhteistyöhön ja globalisaatioon.

Aiheesta lisää:

2 - Julistus velvollisuuksista?
3 - Pohdi ja keskustele!


1 2 3   seuraava >

Ihmisoikeudet.net on Amnestyn Suomen osaston, Ihmisoikeusliiton, Suomen YK-liiton ja Maailma.netin yhteistyöhanke.
Yhteistyökumppaneina lisäksi useita suomalaisia kansalaisjärjestöjä ja opettajatyöryhmiä.
Hanketta ovat rahoittaneet opetusministeriö, opetushallitus ja ulkoasiainministeriö