Liikkumisen vapaus

 

13. artikla:

1. Jokaisella on oikeus liikkua vapaasti ja valita asuinpaikkansa kunkin valtion sisällä.

2. Jokaisella on oikeus lähteä maasta, myös omasta maastaan, ja palata maahansa.

Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus

 

Mitä merkitsee vapaus liikkua?

Ihmisillä on vapaus liikkua oman maansa sisällä ja myös sen ulkopuolelle. Tämä oikeus liittyy myös ihmisen vapauteen valita oma asuinpaikkansa. Oikeutta poistua maasta voidaan kuitenkin rajoittaa oikeudenkäynnin tai rangaistuksen toimeenpanon turvaamiseksi. Oikeutta palata maahan voidaan myös rajoittaa, jokaisella on kuitenkin erikseen oikeus aina palata omaan maahansa.

Euroopan unionilla on direktiivi unionin kansalaisten oikeudesta liikkua ja oleskella vapaasti koko unionin alueella. Kaikilla unionin kansalaisilla on esimerkiksi oikeus matkustaa Suomeen ja oleskella maassa kolme kuukautta ilman muuta edellytystä kuin voimassa oleva henkilöllisyystodistus tai passi.

Hallitukset kuitenkin rajoittavat maiden sisäistä ja niiden välistä vapaata liikkumista monin tavoin. Jotkin hallitukset rajoittavat poliittisista syistä sekä omien kansalaistensa että ulkomaalaisten maan sisäistä muuttoliikettä.

Sisäisten kiistojen ja aseellisten konfliktien aikana saattaa syntyä laajaa sisäistä pakolaisuutta ja suuria kansainvaelluksia. Liikehdinnän taustalla on pakko, eikä pakolaisilla ole takeita kotiinpaluusta. Siten kyseessä on liikkumisvapauden periaatteen loukkaus. Mielivaltaisia pidätyksiä tapahtuu ja erityisesti poliittisten sekä muiden toisinajattelijoiden vapautta liikkua rajoitetaan laittomasti.

 

Poikkeustila oikeuttaa rajoitukset

Kansalais- ja poliittisten oikeuksien sopimuksessa todetaan, että liikkumisen vapautta "ei saa rajoittaa muutoin kuin laissa säädetyllä tavalla, milloin rajoitukset ovat välttämättömiä valtion turvallisuuden, yleisen järjestyksen, yleisen terveydenhoidon tai moraalin tahi muiden oikeuksien ja vapauksien takia sekä ovat sopusoinnussa muiden tässä yleissopimuksessa tunnustettujen oikeuksien kanssa”.

KP-sopimuksen mukaan tiettyjä poikkeamisia sopimuksen oikeuksista voidaan tehdä "yleisen hätätilan aikana, joka uhkaa kansakunnan olemassaoloa ja joka on virallisesti sellaiseksi julistettu". Poikkeamien on kuitenkin oltava väliaikaisia, ja niiden tulee perustua oikeutettuun tarpeeseen suojella muiden ihmisten turvallisuutta.

Näin ollen esimerkiksi luonnononnettomuus, kulkutauti tai sota voisi mahdollistaa liikkumisen vapauden osittaisen rajoittamisen. Rajoitukset ovat mahdollisia myös sen varmistamiseksi, että syytteessä oleva henkilö ei poistu maasta tai että vankeustuomiota suorittava istuu tuomionsa loppuun ennen maasta poistumistaan. Mikään mainituista rajoituksista ei kuitenkaan mahdollista liikkumisen vapauden mielivaltaista tai pysyvää rajoittamista.

Perustuu tekstiin Levin: Ihmisoikeudet - Kysymyksiä ja vastauksia.

Aiheesta lisää:

2 - Liikkumisen vapaus ihmisoikeussopimuksissa
3 - Ihmisoikeustuomioistuinten päätöksiä
4 - Pohdi ja keskustele!


1 2 3 4   seuraava >

Ihmisoikeudet.net on Amnestyn Suomen osaston, Ihmisoikeusliiton, Suomen YK-liiton ja Maailma.netin yhteistyöhanke.
Yhteistyökumppaneina lisäksi useita suomalaisia kansalaisjärjestöjä ja opettajatyöryhmiä.
Hanketta ovat rahoittaneet opetusministeriö, opetushallitus ja ulkoasiainministeriö