Ihmisoikeudet nuorisotyössä

Ihmisoikeusperustainen nuorisotyö

Yksi nuorisotyön tavoitteista on edistää nuorten yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa sekä oikeuksien toteutumista.

Ihmisoikeusperustaisessa nuorisotyö tukee nuorten mahdollisuuksia elää sellaista elämää, jota he itse haluavat elää rajoittamatta muiden oikeuksia. Nuorisotyön vahvuus on tukea jokaisen kasvua vastuunsa tunnistavaksi ja kantavaksi ihmiseksi. Tavoitteena on, että ihmisoikeuksia opetetaan, kunnioitetaan, edistetään ja toteutetaan käytännössä kaikessa toiminnassa.

Ihmisoikeudet elämäntavaksi

Käsitys omista oikeuksista ja vastuu muiden oikeuksien toteutumisesta kehittyvät erilaisten arjen kokemusten kautta. Epäoikeudenmukainen kohtelu tai kokemus syrjityksi tulemisesta muovaavat käsitystämme oikeudenmukaisuudesta. Oman ja toisten toiminnan kriittinen tarkastelu ja stereotyyppisten ajattelumallien haastaminen on ensimmäinen askel ihmisoikeusmyönteisen toimintakulttuurin luomiseen.

Nuorisotyöntekijän on hyvä haastaa itsensä. Tahattomat tai vitseiksi tarkoitetut lausahdukset saattavat olla loukkaavia ja uusintaa epäoikeudenmukaisuutta. Erityisen hyvä on muistaa, että nuoret oppivat mallista. Kasvattajan paras ihmisoikeusteko onkin toimia itse esimerkkinä ja pyrkiä aktiivisesti edistämään yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja syrjimättömyyttä.

Yhdenvertaisuus nuorisotyössä

Nuorisotyö on periaatteessa avointa kaikille. Käytännössä se, että jokainen nuori voisi taustastaan ja ominaisuuksistaan riippumatta osallistua valitsemallaan tavalla mahdollisimman itsenäisesti toimintaan, vaatii suunnitelmallista työtä yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Toiminnallinen yhdenvertaisuussuunnitelma ja esteettömyyskartoitukset ovat tärkeitä työvälineitä avoimuuden lisäämisessä.

Suunnitelmat auttavat syrjinnän ja häirinnän ennaltaehkäisyssä, mutta eivät voi koskaan täysin poistaa niitä. Syrjintätilanteisiin on puututtava määrätietoisesti: pysäytä tilanne ja osoita tukesi syrjinnän kohteelle, keskustele tilanteeseen osallisten kanssa ja jaa työyhteisössä vastuuta tilanteen jälkihoidosta (ks. miten puuttua syrjintään ja häirintään nuorisotyössä)

Ihmisoikeuksista nuorten kanssa

Nuorisotyön tavoitetta edistää tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja oikeuksien toteutumista voidaan edistää myös ihmisoikeuskasvatuksen keinoin. Esimerkiksi leireillä ja kerhoissa voidaan yhdessä nuorten kanssa syventyä ihmisoikeuksiin. Ihmisoikeuskasvatuksessa kannattaa hyödyntää erityisesti osallistuvan oppimisen keinoja, jotka korostavat itsenäistä tiedon etsintää sekä analyyttistä ja kriittistä ajattelua. Tavoitteena on, että nuoret pystyisivät itse pohtimaan ja ymmärtämään, mitä ihmisoikeudet yleisesti ottaen tarkoittavat ja mitä eri sopimusten sisällöt merkitsevät heidän oman elämänsä kannalta.

Lue lisää

Nuorten kanssa tehtäviä ihmisoikeusharjoituksia

Menetelmäoppaita ihmisoikeuskasvatukseen

Nuorisotyön ammattieettinen ohjeistus

Yhdenvertaisuussuunnittelusta: Riikka Jalonen & Laura Heinonen: Kaikki mukana? Yhdenvertaisuussuunnittelun opas nuorisotyöhön.

Vihapuheesta vapaa nuorisotila

Miten puuttua syrjintään ja häirintään nuorisotyössä?

Sarjakuva: Miten puuttua syrjintään ja häirintään nuorisotyössä? 1. Pysäytä tilanne, 2. Keskustele, 3. Toimikaa yhdessä