Mitä on ihmisoikeuskasvatus?

Ihmisoikeuskasvatus tarkoittaa ihmisarvoa kunnioittavan elämäntavan opettamista ja oppimista. Se on oppia ihmisoikeuksista sekä ihmisoikeuksiin kasvattamista ja kasvamista.

Ihmisoikeuskasvatus on olennaisena osana vuonna 2016 voimaan tulleita opetussuunnitelmien perusteita niin perusopetuksessa kuin lukiossakin. Opetuksen tehtävänä on antaa perusta ihmisoikeuksia kunnioittavaan maailmankansalaisuuteen ja rohkaista oppilaita toimimaan myönteisten muutosten puolesta.

Ihmisoikeusperustaisen koulun työskentely perustuu ihmisarvon kunnioittamisen, yhdenvertaisuuden, tasa-arvon, syrjimättömyyden ja osallisuuden periaatteille. Ihmisoikeusperustainen koulu on ympäristö, jossa ihmisoikeuksia opetetaan, kunnioitetaan, suojellaan, edistetään ja toteutetaan käytännössä kaikessa työskentelyssä. Ihmisoikeusperustainen koulu on ympäristö, jossa kaikkia kannustetaan osallistumaan aktiivisesti koulun elämään riippumatta henkilön asemasta tai roolista kouluyhteisössä.

Ihmisoikeuskulttuurin rakentaminen alkaa luottamuksen rakentamisesta ja kaikkien oikeuksia kunnioittavan ilmapiirin luomisesta. Ihmisoikeuskasvatus ei ole vain opetussektorin vastuulla, vaan työtä on tehtävä laajasti yhteiskunnan eri sektoreilla. Työn on oltava jatkuvaa ja systemaattista: ihmisoikeudet tulee tehdä näkyviksi arjen toiminnoissa, ei vain juhlapuheissa ja toimintaohjelmien kirjauksissa.

YK:n julistus ihmisoikeuskasvatuksesta

Kaikilla YK:n jäsenvaltioilla on velvollisuus järjestää ihmisoikeuskasvatusta. Jäsenvaltiot hyväksyivät vuonna 2012 ihmisoikeuskasvatusta ja -koulutusta koskevan julistuksen. Ihmisoikeuskasvatusta on kaikki sellainen koulutus, kasvatus ja tiedotus, joka tähtää ihmisoikeuksien ja perusvapauksien maailmanlaajuiseen kunnioitukseen.

Julistuksen mukaan ihmisoikeuskasvatus ja -koulutus pitää sisällään:

  • Tietoa ja ymmärrystä ihmisoikeusnormeista ja -periaatteista sekä niiden perustana olevista arvoista ja suojelemiseen tarkoitetuista mekanismeista. Ihmisoikeusnormeja ovat kansainväliset ihmisoikeussopimukset, Suomen perustuslaki ja kansallinen lainsäädäntö. Ihmisoikeusarvoja ovat tasa-arvo, yhdenvertaisuus, osallisuus, läpinäkyvyys ja inkluusio.
  • Oppimisen ja opettamisen kasvattajien, kouluttajien ja oppijoiden oikeuksia kunnioittavalla tavalla. Ihmisoikeuksien on toteuduttava kasvatus- ja koulutustyössä itsessään, niin toimintaympäristössä kuin toiminnan periaatteissakin.
  • Ihmisten voimaannuttamisen niin, että he voivat nauttia omista oikeuksistaan ja käyttää niitä sekä kunnioittaa ja puolustaa muiden oikeuksia.

YK:n julistus ihmisoikeuskasvatuksesta

Lisää YK:n ihmisoikeuskasvatuksesta