Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistäminen perustuslaillinen velvollisuus

Perustuslain 6 §:ssa säädetään oikeudellisesta yhdenvertaisuudesta ja ihmisten välisestä tasa-arvosta.

Perustuslain pykälä sisältää myös yleisen yhdenvertaisuuslausekkeen, syrjintäkiellon, säännöksen lasten kohtelemisesta tasa-arvoisesti yksilöinä ja säännöksen lasten oikeudesta saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kehitystään vastaavasti sekä säännöksen sukupuolten tasa-arvon edistämisestä.

Perustuslain lisäksi yhdenvertaisuudesta ja tasa-arvosta on säädetään erillisillä laeilla. Lisäksi syrjinnästä säädetään rikoslaissa.

Yhdenvertaisuuslaki

Uudistettu yhdenvertaisuuslaki tuli voimaan 2015 alussa. Lain tarkoituksena on edistää yhdenvertaisuutta ja ehkäistä syrjintää sekä tehostaa syrjinnän kohteeksi joutuneen oikeusturvaa.

Yhdenvertaisuuslain mukaan ketään ei saa syrjiä iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Syrjintä on kielletty riippumatta siitä, perustuuko se henkilöä itseään vai jotakuta toista koskevaan tosiseikkaan tai oletukseen.

Yhdenvertaisuuslaki kieltää myös henkilön asettamisen muita epäedullisempaan asemaan. Välittömän ja välillisen syrjinnän lisäksi laissa tarkoitettua syrjintää on häirintä, kohtuullisten mukautusten epääminen sekä ohje tai käsky syrjiä.

Kaikki erilainen kohtelu ei kuitenkaan ole syrjintää. Positiivisella erityiskohtelulla tarkoitetaan laissa tilanteita, joissa erilainen kohtelu on tarkoituksenmukaista tosiasiallisen yhdenvertaisuuden edistämiseksi tai syrjinnästä johtuvien haittojen ehkäisemiseksi tai poistamiseksi, tällöin kyseessä ei ole syrjintä.

Lain soveltamisenala kattaa julkisen ja yksityisen toiminnan, poislukien yksityis- eikä perhe-elämän piiriin kuuluvaan toiminnan ja uskonnonharjoituksen. Laki koskee viranomaisten ohella työelämää ja koulutuksen järjestäjiä.

Yhdenvertaisuuden edistäminen viranomaistoiminnassa, työpaikoilla ja koulutuksessa

Yhdenvertaisuuslaki velvoittaa edistämään aktiivisesti yhdenvertaisuutta.

Viranomaisten, koulutuksen järjestäjien ja työnantajien tulee laatia suunnitelma yhdenvertaisuuden edistämiseksi omassa toiminnassaan sekä arvioitava yhdenvertaisuuden toteutumista. Mikäli yhdenvertaisuuden toteutumisessa havaitaan puutteita, on ryhdyttävä asianmukaisiin toimenpiteisiin yhdenvertaisuuden toteutumisen edistämiseksi.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu

Yhdenvertaisuusvaltuutetun tehtävä on edistää yhdenvertaisuutta ja puuttua syrjintään. Yhdenvertaisuusvaltuutettu on itsenäinen ja riippumaton viranomainen, jonka puoleen voi kääntyä, jos on kokenut tai havainnut syrjintää iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Lue lisää yhdenvertaisuusvaltuutetun toiminnasta.