Tasa-arvon edistäminen

Sukupuoleen perustuvan syrjinnän kiellosta ja sukupuolten välisen tasa-arvon edistämisestä säädetään tasa-arvolaissa.

Tasa-arvolain tarkoituksena on estää sukupuoleen, sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuva syrjintä. Tarkoituksena on myös edistää tasa-arvoa ja parantaa naisten asemaa erityisesti työelämässä.

Laki uudistettiin uuden yhdenvertaisuuslain säätämisen yhteydessä vuoden 2015 alussa. Samalla ulotettiin tasa-arvosuunnitelmavelvoite oppilaitoksiin sekä täsmennettiin työnantajan tasa-arvosuunnitelmaa koskevia säädöksiä.

Suunnitelmavelvoite koskee oppilaitoksia sekä julkisia ja yksityisiä työnantajia työntekijöiden lukumäärästä riippumatta. Työnantajien ja oppilaitosten tulee ennaltaehkäistä sukupuoli-identiteettiin ja sukupuolen ilmaisuun perustuvaa syrjintää sekä tehdä aktiivisesti työtä sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseksi.

Tasa-arvolakia sovelletaan pääsääntöisesti kaikessa yhteiskunnallisessa toiminnassa ja kaikilla elämänalueilla. Lakia ei sovelleta perheenjäsenten välisiin tai muihin yksityiselämän piiriin kuuluviin suhteisiin eikä uskonnonharjoitukseen liittyvään toimintaan.

Tasa-arvovaltuutettu

Tasa-arvovaltuutettu valvoo tasa-arvosta annetun lain noudattamista. Valtuutettu antaa ohjeita ja neuvoja tasa-arvolakiin liittyvistä kysymyksistä, sukupuoleen perustuvasta syrjinnästä ja sukupuolten tasa-arvon edistämisestä.

Lue lisää tasa-arvovaltuutetun toiminnasta.

Vinkkejä tasa-arvosuunnitteluun: Oppilaitoksen tasa-arvosuunnitelma