Oikeuskanslerin tehtävänä on valvoa hallituksen ja ministeriöiden sekä tasavallan presidentin virkatoimien lainmukaisuutta. Lisäksi hän valvoo, että tuomioistuimet, viranomaiset ja virkamiehet sekä muut julkista tehtävää hoitavat noudattavat lakia ja täyttävät heille laissa säädetyt velvollisuutensa.

Oikeuskanslerilla on myös asianajajien valvontaan liittyviä tehtäviä. Oikeuskansleri toimii valtioneuvoston yhteydessä.

Oikeuskanslerille voi kannella, jos katsoo viranomaisen, virkamiehen tai muun julkista tehtävää hoitavan menetelleen virheellisesti tai jättäneen velvollisuutensa täyttämättä. Kantelun oikeuskanslerille voi tehdä sähköisenä.

Tutustu oikeuskanslerin toimintaan www.oikeuskansleri.fi