Ihmisoikeuksien lähin vastine kansallisessa oikeudessa ovat perusoikeudet. Niillä tarkoitetaan oikeuksia, jotka on turvattu perustuslaissa kaikille ihmisille.

Suomen perustuslaki uudistettiin 1990-luvun lopussa, ja uusi perustuslaki tuli voimaan 1. maaliskuuta 2000. Uudistuksen tavoitteena oli saattaa kansallinen lainsäädäntömme sopusointuun Suomea sitovien ihmisoikeussopimusten ja kansainvälisen sopimusjärjestelmän kanssa. Uudistus vastasi hyvin kansainvälisesti sovittuja velvoitteita ja menee osin pidemmällekin.

Kansainväliset ihmisoikeudet ovat osa Suomen oikeutta

Kansainväliset ihmisoikeussopimukset ovat valtioita oikeudellisesti velvoittavia niiden ratifioinnin jälkeen. Suomessa kansainvälistä oikeutta ja sisäistä lainsäädäntöä pidetään periaatteessa toisistaan erillisinä oikeusjärjestyksinä.

Käytännössä ero katoaa, jos eduskunta säätää erillisen lain, joka antaa jollekin kansainväliselle sopimukselle kansallisen lain aseman. Tällainen asema on esimerkiksi lapsen oikeuksien sopimuksella, Euroopan ihmisoikeussopimuksella ja YK:n yleissopimuksella kansalais- ja poliittisista oikeuksista.

Viranomaisilla vastuu perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisesta

Viranomaisilla on vastuu ihmisoikeuksien toteutumisen edistämisestä ja kansainvälisten sopimusvelvoitteiden noudattamisesta. Perusoikeuksien toteutumisesta huolehtivat lisäksi eduskunnan oikeusasiamies, valtioneuvoston oikeuskansleri ja muut laillisuusvalvojat osana toimintaansa.

Perustuslain perusoikeussäännöksiin voi vedota tuomioistuimessa tai viranomaisen käsittelyssä, ja niitä voidaan soveltaa muun lainsäädännön tulkinnassa ja rinnalla.

Maamme ylimmät tuomioistuimet, korkein oikeus ja korkein hallinto-oikeus, ovat useissa kymmenissä ratkaisuissaan viitanneet kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin päätöstensä perusteluissa. Korkein hallinto-oikeus on viitannut kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin muun muassa monissa ulkomaalaisen karkottamista koskevissa ratkaisuissa.

Tietoa Suomea velvoittavista kansainvälisistä sopimuksista ja kansainvälisestä oikeudesta löytyy myös ulkoministeriön sivuilta.